ชาวปทุมฯร้องคัดค้านถมคลองเปรมฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 14.30 น. ณ อาคารรัฐสภา นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังปวงชนไทย  รับยื่นหนังสือจากนายภานุเมศวร์ ศิรินรานันตร์ ผู้แทนประชาชนชาวหลักหก ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี และคณะที่ขอให้ตรวจสอบการถมคลองเปรมประชากรเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงบริเวณ ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีหลายหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย หมู่บ้านเมืองเอก จำนวน 4,000 หลังคาเรือน หมู่บ้านวิภาวรรณ จำนวน 147 หลังคาเรือน หมู่บ้านวราสิริ จำนวน 108 หลังคาเรือน และประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 10,000 หลังคาเรือน 

           นายภานุเมศวร์เปิดเผยว่า  หลังจากที่มีการถมคลองเปรมประชากรเพื่อการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงเฟส 1 ด้านวัดรังสิตเสร็จไปเมื่อปี 2563  ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้าง เฟส 2 บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก ถึงทางเข้าเทศบาลตำบลหลักหก ในพื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 3 โครงการนี้ดำเนินการโดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ  แต่ไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบและไม่เคยทำประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ชาวบ้านได้รับทราบ  จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

          1. ยกเลิกโครงการถมคลองและการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง บริเวณคลองเปรมประชากร  2. ให้ทำการขุดลอกคลองให้มีพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงมากขึ้น เพื่อการรับน้ำและการระบายน้ำ  3. ควรหาพื้นที่ที่เหมาะสมทดแทนให้กับชาวบ้านที่รุกล้ำพื้นที่ ที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์  4. ขอให้มีการดำเนินการจัดสร้างถนนเลียบริมคลองเปรมประชากร

          นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า  ตนได้อภิปรายเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25 66  ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี มาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการดำเนินการโครงการดังกล่าวพร้อมนำงบประมาณส่งคืนกระทรวงการคลัง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *