NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

Green Share!

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 แห่ง  และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล   ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566  ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  

   พันเอก สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมลงนามด้วย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ  โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก “Apply or Explain”  คือการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2570  เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจจะลดน้อยลง ภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการลงนามใน MOU ในครั้งนี้แล้ว NT พร้อมร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA  ไม่เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ NT ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสกัดกั้นและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตด้วย


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *