SCGP x Origin Materials พัฒนานวัตกรรมระดับโลก ‘Bio-based Plastic จากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ’ต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากพืชหมุนเวียนสู่พลาสติก Bio-PET ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Green Share!

SCGP ลงนามความร่วมมือ (Joint Development Agreement) กับ Origin Materials เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมระดับโลก “Biobased Plastic จากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ” ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถนำไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นวัตถุดิบหมุนเวียนที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้และเป็นพืชเศรษฐกิจ มาพัฒนาเป็น Bio-PTA (“BioPurified terephthalic acid”) เพื่อนำไปผลิตเป็น BioPET (“BioPolyethylene terephthalate”) ตอบโจทย์โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ความยั่งยืน และส่งเสริมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม 

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Joint Development Agreement หรือ JDA) กับ Origin Materials (ออริจิ้น แมตทีเรียลส์) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เพื่อร่วมกันพัฒนา “Bio-based Plastic จากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกในการนำไม้ยูคาลิปตัส มาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ SCGP ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของ SCGP ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value-accretive vertical integration) รวมถึงต่อยอดเพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร  สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม  เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ในการผสานความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท โดย SCGP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาไม้ยูคาลิปตัส และสร้างนวัตกรรมจากไม้ ยูคาลิปตัสอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ Origin Materials เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงได้ร่วมทำการทดลองโดยนำชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ มาผ่านกระบวนการทางเคมี ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่มีประสิทธิภาพจนได้ Bio-PTA และ HTC (“Hydrothermal carbon”) โดย Bio-PTA สามารถนำไปผลิตเป็น Bio-PET ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ PET ที่ผลิตจากปิโตรเลียม สามารถนำมารีไซเคิลได้ และสามารถรีไซเคิลพร้อมกับ PET ทั่วไป ในขณะที่ HTC สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

“SCGP และ Origin Materials ได้ร่วมกันทดลองการผลิตสารตั้งต้นจากไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็น Bio-PET ในเบื้องต้น พบว่า คุณภาพของสารตั้งต้นดังกล่าวจากชิ้นไม้ยูคาลิปตัสมีคุณภาพสูง จึงวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ยั่งยืน ที่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมปกป้องและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก” นายวิชาญ กล่าว

นายจอห์น บิสเซล (Mr. John Bissell) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Founder and Co-CEO) Origin Materials กล่าวว่า Origin Materials เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนโลกสู่การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา  

“Origin Materials มีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ SCGP ครั้งนี้ นับเป็นการเพิ่มประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบจากพืชหมุนเวียนในภูมิภาคที่มีจำนวนมาก อีกทั้งยังร่วมกันดำเนินการเชิงกลยุทธ์และขยายขอบเขตของเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโลกสู่การใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้” นายจอห์น กล่าว


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *