ไอร่า แฟคตอริ่ง ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Green Share!

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ “AF” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-AGM) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2565  โดยบริษัทมีรายได้รวม 226  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14 , สินทรัพย์รวม 2,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3  มีกำไรสุทธิ 45.26 ล้านบาท พร้อมเสนอแผนขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตแบบยั่งยืน ตามแนวทาง ESG โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการรูปแบบดิจิทัล อาทิ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อแฟคตอริ่งแบบออนไลน์อนุมัติผลภายใน 24 ชม. โดยมีนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางนลินี งามเศรษฐมาศ (ซ้ายสุด) นายคุณากร เมฆใจดี (ที่ 2 จากซ้าย) นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (ที่ 2 จากขวา) และ นายอัครวิทย์ สุกใส (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมประชุมในครั้งนี้


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *