🤝“คพ. มสท. และ สจล. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวิชาการ การวิจัย และการสื่อสาร ด้านการจัดการมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน”

Green Share!

ดร.วิจารย์ สิมายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ. ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการสื่อสาร ด้านการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ในงาน KMITL INNOVATION EXPO & KMITL OPEN HOUSE 2023 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการสื่อสาร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร และสร้างการรับรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

ในงานยังมีเวทีเสวนา ‘Sound of Life! เสียงแห่งชีวิต’ เพื่อเปิดมุมมองความรู้เกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นรอบตัว ครอบคลุมไปถึงปัญหามลพิษทางเสียงและปัญหาเสียงรบกวน ที่มีผลกระทบในชีวิตประจำวัน โดย ดร.วิจารย์ สิมายา นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ร่วมด้วย อาจารย์พลสิทธิ ทินกร ณ อยุธยา รองคณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล รองนายกสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย และ นพ.อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเวทีเสวนา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน

ด้าน ดร.วิจารย์ ได้กล่าวถึงการลงนาม MOU ครั้งนี้ว่า เป็นเหมือนนิมิตหมายใหม่ในการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพราะเสียงมีความสำคัญ หากย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อน พบว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงไม่มาก ทำให้มีข้อมูลทางวิชาการน้อย ส่งผลให้การกำหนดมาตรการและมาตรฐานต่าง ๆ มีข้อจำกัด แต่วันนี้เรามีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอย่างสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงกฏหมายการควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง จึงมีความจำเป็นที่ต้องสื่อสารเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาของเสียงรบกวนต่าง ๆ

“สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่พร้อมจะเป็นทั้งคลังความรู้ ร่วมขับเคลื่อนและสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญถึงปัญหาของเสียงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *