GSB Journey to the Green Frontier บนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียว

Green Share!

ธนาคารออมสิน ขับเคลื่อนภารกิจ “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” ภายใต้หลักการ “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” ตามแนวทาง ESG/BCG และ SUSTAINABILITY ซึ่งเป็นการดำเนินงานในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการทำธุรกิจที่่ใส่ใจกับสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดผู้จัดงาน Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว เราให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตบูธตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตบูธ ที่ร่วมโครงการ Sustainable Event by Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการบูธแบบยั่งยืน เพื่อสร้างเส้นทางให้ทุกคนร่วมเดินทางไปกับธนาคารออมสิน บนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียว “GSB Journey to the Green Frontier” 

แนวคิดการออกแบบและการผลิต เรายึดหัวใจการออกแบบ ลด(ใช้) สร้างสรรค์(โอกาส) สมดุล(สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม) เพื่อความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน และง่ายต่อการติดตั้ง การช่วยลดขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนและสังคม และด้วยภารกิจของธนาคารออมสิน เปรียบเสมือนหยดน้ำเพียงหยดเดียวที่จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อม ส่งต่อสิ่งดี ๆ แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง บนเส้นทางเดินที่มุ่งหน้าสู่การสร้างความยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม “Making POSITIVE Impact on Society” และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันรักษาดูแลโลกใบนี้ … The Planet is in our Hands จึงเป็นที่มาของรูปแบบโครงสร้างบูธเป็นเส้นทางแห่งสายน้ำที่เกิดจากการรวมตัวของหยดน้ำแห่งความยั่งยืนทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชีวิตตรงกลางบูธ เมื่อน้ำหยดตรงกลางบูธลงมาจะเกิดแรงกระเพื่อมของน้ำกระจายความเข้มแข็งให้คนไทยหลายล้านคนมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการเลือกใช้วัสดุเหล็กเป็นวัสดุโครงสร้างหลักสามารถใช้ซํ้าและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ช่วยลดการสิ้นเปลือง ลดกระบวนการผลิต ผสมผสานกับวัสดุที่ผ่านกระบวนการ Upcycling อย่างไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้ OSB การใช้ผ้าโปร่งแสงที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ผลิตด้วยกระบวนการที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกทางอ้อม การลดกระบวนการทาสีภายในบูธช่วยลดมลพิษทางกลิ่นและลดผลกระทบด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจของทีมงานติดตั้ง เก้าอี้ภายในบูธใช้วัสดุทดแทนไม้ Enviro Board ผลิตจากกระดาษกล่องนมรีไซเคิลนำมาย่อยเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ปลอดสารเคมี ลดการเผาไหม้ขยะมูลฝอย สำหรับหยดน้ำที่เป็นแลนด์มาร์คตรงกลางบูธ ใช้หลอดไฟ LED ที่มีการผลิตโดยไม่ใช้สารปรอท ไม่มีรังสี UV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลังจากจบงานสามารถนำไปบริจาคได้ จากการประเมิน Carbon foot print ด้านโครงสร้างผ่านเว็บไซต์ climateaction.tceb.or.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถช่วยลด CO2e ทั้งหมด 770.67 kgCO2e คิดเป็นต้นไม้ ประมาณ 50 ต้น

ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสีเขียว เพื่อสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ สินเชื่อ GSB for BCG Economy สินเชื่อ GSB Green Home Loan สินเชื่อบุคคล GSB Go Green สินเชื่อธุรกิจ GSB Green Biz เป็นต้น ตลอดจนสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมชมบูธ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม การ REUSE REDUCE RECYCLE UPCYCLING อาทิ การเชิญชวนบริจาคขวดน้ำเพื่อนำไป Recycle แจกกล้าไม้เพื่อให้ลูกค้านำไปปลูก การเชิญชวนให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน การลดการใช้กระดาษด้วยบริการด้านดิจิทัล การ Workshop สร้างงาน สร้างอาชีพหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดพื้นที่ค้าขายแก่ลูกค้า Street food /ลูกค้าผู้ประกอบการ Startup/การสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบาง เช่น มูลนิธิออทิสติกไทย โดยรณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการสื่อสารและการสร้างประสบการณ์ ทุกเส้นทางเดินของลูกค้าภายในบูธ ลูกค้าจะได้รับการปลูกฝังการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษ อาทิ E-Brochure ระบบลงทะเบียน เกมส์และรับของที่ระลึกต่างๆที่ทำจากแนวคิดเพื่อความยั่งยืน อาทิ กระปุกออมสินกระดาษฟางข้าว ผลิตจากเยื่อกระดาษฟางข้าวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.5 gCO2e ต่อชิ้น ลดการเผาฟางข้าว ย่อยสลายได้ 100% น้ำที่ใช้แปรรูปเป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ 100% การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางด้วยการนำลวดลายที่ออกแบบโดยน้องออทิสติกมาผลิตของที่ระลึก กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกใช้แล้ว น้ำดื่มออมสินผลิตจากอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ 100%

ด้านบริหารจัดการบูธแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การแต่งกายด้วยเสื้อที่ผลิตจากการ Recycle Polyester 100% การเดินทางมาร่วมงานด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Carpooling) การใช้ภาชนะอาหารที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้พนักงานนำแก้วของตนเองมาใช้ทดแทนขวดน้ำพลาสติกเพื่อช่วยลดขยะ และให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 

ธนาคารออมสินเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ ที่เปรียบเสมือนเส้นทางแห่งสายน้ำที่เกิดจากหยดน้ำเล็กๆหลายๆหยดรวมกัน เกิดเป็นแรงกระเพื่อม สร้างผลกระทบมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความแข็งแกร่ง ความยั่งยืนและอนาคตที่ดีกว่าเดิม กับ GSB Journey to the Green Frontier บนเส้นทางสู่โลกแห่งการเงินสีเขียว


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *