การเคหะแห่งชาติสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมตลาดห้วยขวาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะ

Green Share!

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย กลิ่น และฝุ่นในพื้นที่ตลาดและชุมชน พร้อมร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อไป 


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *