BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสมุทรสาคร

Green Share!

 นายดนัย ด้วงเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM   มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบ้านบ่อ อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 180,000 บาท โดยมี นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ร.ต.ประพันธ์  ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

ทั้งนี้ BAM มีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยสภาพเสื่อมโทรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศ ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองภายใต้  “ โครงการ HOME & HOPE  : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทยต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัย การมีสุขอนามัยที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *