ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “Money Management & Investment” ผ่านการอบรมและเวิร์กชอป “Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน” สร้าง 1 โรงพัก 1 บุคคลต้นแบบ ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกฝังทักษะการบริหารเงินและจัดการหนี้สิน โดยมี สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณฐิกา ปิตะนีละบุตร ที่ปรึกษาโครงการ Money Management & Investment และกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดงาน เมื่อ 31 พ.ค. ที่ผ่านมาในปี 2566 ทั้งสามหน่วยงานมีแผนส่งเสริมความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ได้แก่ หัวข้อ “Happy Money, Happy Retirement และ หมดหนี้มีออม” และหัวข้อ “Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน” โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้าราชการตำรวจสนใจเข้าร่วม 346 นาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้นี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความสำเร็จทางการเงินให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *