TEI และ MTEC ผนึกกำลังผู้ประกอบการ ร่วมมือพัฒนาแนวทางประเมินผลกระทบผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

Green Share!

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย SDG 12 และการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสององค์กรด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานมีหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ และบริษัทเอกชน  จำนวน 15 องค์กร เข้าร่วม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนา “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม” ว่าสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เล็งเห็นว่าการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิจัยทั้งสององค์กรร่วมกันในการพัฒนาแนวทางการประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในข้อกำหนดฉลากสิ่งแวดล้อม จะเป็นประโยชน์ต่อไปโดยครอบคลุมประเด็นการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยตามเป้าหมาย SDG 12

ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้เล่าถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทีมนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ของ MTEC สวทช. จะสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่มีช่วยในการพัฒนาบุคลากรในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเมินต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Costing: LCC) และค่าการหมุนเวียนวัสดุ (Material Circularity Indicator: MCI) เพื่อให้ได้แนวทางพัฒนาการประเมินและประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และใช้ในข้อกำหนดฉลากสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป 

นอกจากนี้ในงานได้จัดให้มี เสวนาพิเศษ “Moving Forward to Sustainable Production…ก้าวสู่การผลิตที่ยั่งยืนไปกับ ฉลากสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.ฉัตรตรี ภูรัต และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดย ดร.จิตติ มังคละศิริ ร่วมนำเสนอมุมมองต่อความสำคัญและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้แทนบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด โดยคุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ และผู้แทนไทยคูณ สตีล กรุ๊ป โดยคุณสงวน สกุลวรรัตน์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงาน ความท้าทายและแนวทางสู่ความสำเร็จในการประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ 

พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การก้าวสู่การผลิตที่ยั่งยืนไปกับฉลากสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ผู้ผลิตทุกผลิตภัณฑ์สามารถช่วยบรรเทาปัญหา ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการกำจัดซากของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในทุกขั้นตอน พร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้าได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันได้ 

ติดตามข่าวสารฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook/greenlabelthailand
#ฉลากเขียว #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย #greenlabelthailand #TEI


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *