ภาพข่าว “TSD ร่วมกับโครงการ Care the Bear จัดสัมมนา “Say No Paper กับ TSD x Care the Bear”

Green Share!

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับโครงการ Care the Bear โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Say No Paper กับ TSD x Care the Bear” แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลและเชิญชวนให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้กระดาษ และปรับเปลี่ยนมาใช้บริการในรูปแบบ e-Service ที่ให้บริการโดย TSD อาทิ งานด้าน Corporate Action เช่น การปิดสมุดทะเบียนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น การปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายปันผล เป็นต้น  โดยมี ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ร่วมรับฟังกว่า 400 องค์กร และมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก Care the Bear อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ Care the Bear เพื่อร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อแสดงถึงความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *