การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ GISTDA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศระบบสนับสนุนการกําหนดนโยบาย AIP มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน

Green Share!

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการกำหนดนโยบาย Actionable Intelligence Policy (AIP) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงพันธกิจของ GISTDA ในการสนับสนุนข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 3 อาคาร 5 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ และสร้างทางเลือกในการสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *