ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ คัดเลือกบุคคลต้นแบบบริหารเงินและจัดการหนี้

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ คัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” การพัฒนาทักษะบริหารการเงินและจัดการหนี้สิน ภายใต้โครงการ “Happy Money in Action เส้นทางสร้างสุขทางการเงิน” โดยมี สุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วย ณฐิกา ปิตะนีละบุตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ และที่ปรึกษาโครงการ Money management and Investment พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการ เมื่อ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการตำรวจซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้พร้อมต่อยอดสู่การฝึกปฏิบัติจริง ผ่านเข้าสู่การคัดเลือก 12 นาย เพื่อเป็นต้นแบบผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเงินของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้สามารถบริหารจัดการเงินและหนี้ได้อย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *