CMDF มอบรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม “Inherited Corporate Control and Economic Growth”

Green Share!

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ประกาศรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม (Outstanding Paper) ภายใต้โครงการ Research Excellence in Macro-Finance โดย ดร. บดินทร์ บดีรัฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากผลงานเรื่อง Inherited Corporate Control and Economic Growth เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยคุณภาพเกี่ยวกับตลาดทุนไทยที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานคณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CMDF ได้อนุมัติโครงการ “Research Excellence in Macro-Finance” จัดประกวดผลงานวิจัยด้าน Macro-Finance ที่เกี่ยวกับตลาดทุนไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยคุณภาพเกี่ยวกับตลาดทุนไทยที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม (Outstanding Paper) คือผลงานโดย ดร. บดินทร์ บดีรัฐ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “Inherited Corporate Control and Economic Growth” งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลของมหาเศรษฐีที่ติดอันดับ Forbes ทั่วโลกใน 78 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1987-2018 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความมั่งคั่งทางธุรกิจของมหาเศรษฐีเหล่านี้ ทั้งที่เป็นผู้ก่อตั้งและทายาทธุรกิจในตลาดทุน ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดย CMDF ได้มอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 

โครงการ “Research Excellence in Macro-Finance” ของ CMDF ได้เชิญชวนนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยด้าน Macro-Finance ที่เกี่ยวกับตลาดทุนไทย ในช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากโครงการดังกล่าวจะได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน PIER-CMRI Macro-Finance Research Workshop จัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Ungphakorn Institute for Economic Research: PIER) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute: CMRI) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ CMDF ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานวิจัยในโครงการได้ที่ https://www.cmri.or.th/


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *