BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี

Green Share!

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี นางสาวอรพรรณ พรหมเดช ผู้จัดการสำนักงานสุพรรณบุรี และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์  ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM  “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3ให้แก่ คุณมารินทร์ รัตนงาม ตำบลลุ่มมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  

โครงการ HOME & HOPE  การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอกับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป  


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *