ผถห.คุณาลัย (“KUN” )ไฟเขียว แจกวอร์แรนต์ฟรี 249.70 ล้านหน่วยจ่อรับทรัพย์กว่า 549 ล้านบาท ขยายโครงการใหม่ๆในอนาคตประกาศเดินเกมรุกสร้างการเติบโต 3-5 ปี เชื่อมั่นปี 2570 รายได้แตะ

Green Share!

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ( กลาง) พร้อมด้วยนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ที่ 3 จากขวา) นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (“KUN”) ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“KUN-W2”) จำนวนไม่เกิน 249.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี  ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยมีอายุ 2 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น  


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *