การเดหะแห่งชาติร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2023

Green Share!

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 การเคหะแห่งชาติร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคการประชุม ภายใต้ชื่อกลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน ในหัวข้อที่ 12 เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยภาครัฐ เพื่อรองรับภาวะภัยพิบัติ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ (Resilient Housing)” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” โดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ ณ ห้อง Lotus 8 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *