บีโอไอ จับมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกําลังจัด งาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ปักหมุด “ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน” พร้อมดันอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สอดรับยุทธศาสตร์พลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ คาดจับคู่ทางธุรกิจกว่า 600 คู่ สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

Green Share!

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า สํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นําการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 ต่อยอดความสําเร็จจากปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น งานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการบํารุงรักษาของภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนํา พร้อมการแสดงชิ้นส่วน อุตสาหกรรม และเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ครบวงจรที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและ ธุรกิจบริการไทยให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มี ความสําคัญต่อพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการผลิตอัจฉริยะ โดยภายใน งาน จะมีบริษัทมาร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 ราย ผู้ซื้อรายใหญ่กว่า 100 ราย การจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 600 คู่ ซึ่งจะสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน

“บีโอไอเห็นว่าการผลักดันให้ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลก เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในอุตสาหกรรม ใหม่ๆ เช่นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยบีโอไอได้ร่วมกับองค์กร พันธมิตร เดินหน้าจัดกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและจับคู่เจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ เลือกจัด

งานในพื้นที่อีอีซีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยงานนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนําจากต่างประเทศ ในการว่าจ้างผลิต Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้มแข็งยิ่งขึ้น”  นายนฤตม์ กล่าว

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า จากการที่มี โครงการลงทุนจํานวนมากในพื้นที่อีอีซี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือโอกาสสําคัญของผู้ประกอบการไทยในการ เชื่อมโยงคู่ค้ากับนักลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งบทบาทของสมาคมฯ เราพร้อมเป็นศูนย์กลางที่ จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าระดับสากลผ่านการหาเวทีสําคัญในระดับภูมิภาคเพื่อให้สมาชิกของ สมาคมฯ กว่า 400 บริษัท สร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของงาน Subcon Thailand ที่จัด ต่อเนื่องกว่า 17 ปี และการขยายผลการจัดงาน Subcon  EEC ที่เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาและได้รับ ผลตอบรับที่ดีมากโดยสมาชิกที่เคยเข้าร่วมงานในครั้งแรก มากกว่า 90% ตอบรับเข้าร่วมงานต่อเนื่องในปีนี้ ถือเป็นเครื่องการันตีความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจ ร่วมกับซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์คนไทยได้เป็นอย่างดี โดยทางสมาคมมั่นใจว่าการจัดงาน  SUBCON EEC 2023 จะเป็นอีกกุญแจที่สําคัญในการเชื่อมโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมรับต่อการเปลี่ยนผ่าน ด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่จะเป็นเรือธงในการยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

นายสรรชาย นุ่มบุญนํา ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากการทํางานร่วมกับบีโอไอ รวมถึงการสนับสนุนที่ดีจากภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาคมส่งเสริมการรับช่วง การผลิตไทย อินฟอร์มาฯ มองเห็นโอกาสในการขยายผลการจัดงาน  SUBCON Thailand ในพื้นที่ กทม. สู่ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สําคัญอย่าง EEC จึงได้จัดงาน MIRA และ SUBCON EEC ในปีที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโอกาส ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีกําลังซื้อเข้ามาลงทุน รวมทั้งได้นําเอาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่สอดรับกับอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชั้นนําเข้ามาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ ในด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น การบํารุงรักษา เครื่องบิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและการ สนับสนุนที่ดี และในครั้งนี้ อินฟอร์มาฯ พร้อมเดินหน้าจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สําหรับการจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023  ในครั้งนี้ ได้ขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ทันสมัยในด้านการบํารุงรักษาภาคอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงความล้ําสมัยของระบบหุ่นยนต์ที่ใน วันนี้กลายเป็นส่วนเติมเต็มสําคัญในภาคการผลิตของไทย พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมผู้ให้บริการด้าน SI (System Integrator) ทั้งจากไทยและญี่ปุ่นมาแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และไฮไลต์สําคัญที่ถือเป็นจุด แข็งของการจัดงานซับคอน อีอีซี คือ การจับคู่ธุรกิจซึ่งจัดโดยบีโอไอ และที่พลาดไม่ได้คือการอัปเดตเท รนด์และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงผ่านหัวข้อ  สัมมนาต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อการสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลก ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความ เคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมภายในงานได้ทาง www.mira-event.com


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *