การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตคลองสามวายกระดับให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Serviceช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัยครอบคลุมทุกมิติ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Green Share!

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตคลองสามวา พร้อมมอบถุงยังชีพและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย โดยมี นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปิยธรรม สุภาพ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตคลองสามวา เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างครอบคลุม
ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ มิติด้านความเป็นอยู่ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ รวมถึงการให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดสวัสดิการสังคม พร้อมอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

“การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสมเจต กล่าว

รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้ครอบคลุมในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่

50 เขต โดยการเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายจากกระทรวง พม. ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก จำนวน 4 เขต ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง สำหรับเขตคลองสามวา ได้เลือกใช้พื้นที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทราจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตคลองสามวา ซึ่งในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันออกบูธบริการประชาชน เช่น การเคหะแห่งชาติแจกชุดจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เขตคลองสามวาให้คำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจจะเรียนหนังสือต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 ให้บริการตรวจวัดความดัน/ชั่งน้ำหนัก เป็นต้น


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *