ออมสิน คว้ารางวัล ITA 2023 ด้วยคะแนน 98.56 สูงเป็นอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

Green Share!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยครองอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง อันดับที่ 1 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเป็นอันดับที่ 2 ของรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมด 51 หน่วยงาน ด้วยผลคะแนน 98.56 คะแนน

ธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มา ณ โอกาสนี้ และถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและทรงคุณค่าต่อองค์กร เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทุกคน


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *