เชลล์ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ป้องกันภัยไซเบอร์ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ

Green Share!

เชลล์ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ในโครงการ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์” เดินหน้าร่วมรณรงค์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้ทุกคนในสังคม 

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Powering Progress หนึ่งในสี่เสาหลักที่เชลล์ให้ความสำคัญคือPowering Lives ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการจัดหาพลังงานที่เข้าถึงได้และเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เชลล์จึงเข้าร่วมโครงการ ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ภายใต้หลักการ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น เพราะในแต่ละวัน มีผู้มารับบริการในสถานีบริการเชลล์ทั่วประเทศราว 500,000 คน ทั้งการมาเติมน้ำมัน การใช้บริการธุรกิจเสริมต่าง ๆ และการใช้บริการห้องน้ำที่สะอาด การร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักถึงภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ยังช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ เชลล์จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยจากการคุกคามบนโลกไซเบอร์และน่าอยู่ยิ่งขึ้น” 

เชลล์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเผยแพร่ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ บริเวณห้องน้ำชาย-หญิงและจุดต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ขับขี่สัญจรที่เข้ามารับบริการ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ได้ตระหนัก รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และลดโอกาสในการสูญเสียทรัพย์สิน

A person shaking hands with a person in uniform

Description automatically generated

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ“ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์” นี้ขึ้น เพื่อแสวงหาความร่วมมือผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ ที่ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ ความร่วมมือกับเชลล์ซึ่งมีสถานีบริการน้ำมันที่เป็นที่นิยมของประชาชนจำนวนมาก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จะช่วยตอกย้ำความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามหลักการ “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” ร่วมด้วยจัดทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวจากการตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง”

A restaurant with a menu on the table

Description automatically generated

นอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ความมั่นคงและปลอดภัยในทรัพย์สินก็เป็นหนึ่งในบริบทของสังคมปลอดภัยที่น่าอยู่ด้วยเช่นกัน เชลล์จึงมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัย พร้อมกับการส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางของทุกคนเสมอ


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *