ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผนึก 3 พันธมิตรเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพ SE ในโครงการ SET Social Impact GYM 2023 ต่อเนื่องปีที่ 7

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เดินหน้าโครงการ SET Social Impact GYM 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพิ่มพันธมิตรใหม่คือ สสส. บสย. และ PwC ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนและพัฒนาทักษะการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเพื่อสังคม 9 รายร่วมเรียนรู้ผ่านโครงการทั้งการปูพื้นฐาน อบรมเข้ม ฝึกปฏิบัติ ก่อนเรียนรู้โดยตรงจากโค้ชผู้บริหาร บจ. ระหว่างสิงหาคม-ตุลาคม 2566 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) จึงได้ดำเนินโครงการ SET Social Impact GYM  ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) โดยออกแบบพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมและ บจ. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 7 ปี มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านการอบรมในโครงการ SET Social Impact GYM แล้วกว่า 80 ราย โดยมีสัดส่วนการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 5ด้านดังนี้ 40% เป็นด้านพัฒนาชุมชนและสังคม  อีก 60% เป็นด้านสุขภาพ ด้านผู้เปราะบาง ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ที่พร้อมต่อยอดความร่วมมือให้เกิด Social Business Co-Creation ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน

SET Social Impact GYM 2023 ในปีนี้ มีโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท       จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 22 ท่านที่ร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเชิงธุรกิจ ร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งของแผนธุรกิจในรูปแบบการโค้ชตัวต่อตัวให้กับ 9 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง ด้าน    ผู้เปราะบาง 3 แห่ง ด้านพัฒนาชุมชน 3 แห่ง และด้านการเกษตร 1 แห่ง นอกจากนี้ SET Social Impact GYM ปีนี้ยังผนึกกำลังกับพันธมิตร 3 รายร่วมส่งเสริมศักยภาพทักษะของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจมากขึ้น  ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนด้านทุน การแลกเปลี่ยนเครือข่ายการทำงานและร่วมพัฒนาองค์ความรู้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมสนับสนุนข้อมูลความรู้การวางแผนเตรียมความพร้อมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมเสริมทักษะผู้เข้าร่วมโครงการในการบริหารจัดการเงินทุนที่ได้มาให้มีประสิทธิภาพ และบริษัท PwC ประเทศไทย สนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านบัญชี กฎหมาย และภาษีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจในทุกขนาด

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2023 มีเส้นทางการเรียนรู้ ตลอดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนออนไลน์ผ่าน 

LiVE  Platform และ SET SE101: Online Offering การอบรมเชิงปฏิบัติการใน Business Learning ก่อนพบกับโค้ช   จิตอาสาในโครงการ SET Social Impact GYM 2023 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com  

 “SET…Make it Work for Everyone”


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *