ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon เป็นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป
ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability
เฟ้นหานวัตกรรมการใช้ข้อมูล ESG สู่การพัฒนาตลาดทุนไทย

Green Share!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon เป็นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability โดยเปิดโอกาสสำหรับนักคิด นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ร่วมคิดค้น นำฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่จะส่งเสริมผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ 31 ส.ค. 66 ถึง 10 ต.ค. 66 ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน โดยภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์และเชื่อมโยงปัจจัยรอบด้าน เพื่อบริหารความเสี่ยงองค์กร นำไปสู่การปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาว่าบริษัทให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมทั้งยังใช้ประกอบการลงทุนควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ถึงการเติบโตในระยะยาว 

“ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และ บจ. ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูล อาทิ ฐานข้อมูล SETSMART ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลเศรษฐกิจ และความรู้การออมและการลงทุน สอดรับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน SET Hackathon 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม SET Hackathon 2023 เป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับนักคิดและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมระดมความคิด คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมจากการนำฐานข้อมูลด้าน ESG มาประยุกต์ใช้ ภายใต้โจทย์คือ “เราจะช่วยให้ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียนไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนและ บจ. โดยแนวคิดจะถูกนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนได้” นายภากรกล่าว

SET Hackathon 2023 เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณาจารย์ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ลงทุน และที่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในประเภททีม (4-6 คน) ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ตั้งแต่ 31 ส.ค. 66 ถึง 10 ต.ค. 66 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *