Exclusive Interview:
“เดลต้า” กับ “นวัตกรรมรับเทรนด์ความยั่งยืน”
โดย : Mr. KK Chong, Head of Marketing Communications and Sustainable Development
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Mr. KK ChongHead of Marketing Communications and Sustainable Developmentบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “วันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก…

Read More

Exclusive Interview :
“สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โอกาสและความพร้อมสู่การสร้างยานยนต์ไทยในสังคม EV
โดย : นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

นายกฤษฎา อุตตโมทย์นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย “ประเทศไทยมีเป้าหมายในการขยับเข้าไปสู่ Carbon neutrality Target หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน และในภาคการขนส่งก็เป็นอีกมิติหนึ่ง เพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี 2021 ทั้งการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ZEV หรือ…

Read More

Exclusive Interview:
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA
“Innovation in your heart” ปักหมุดวาง “ไทยเป็นชาตินวัตกรรม”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้วยประสบการณ์ในการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA…

Read More

Exclusive Interview:
บีโอไอปักธงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก วาง 5 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่
โดย : นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บีโอไอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก 4 ปี (2567 – 2570) ให้ความสำคัญกับ 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจใหม่”  …

Read More

Exclusive Interview:
โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนภาคป่าไม้ของไทย
โดย ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

ดร สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ “วันนี้ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้นสังคมโลกก็ต้องเผชิญกับ “อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ” ซึ่งไทยได้วางแผนรับมือพร้อมกับนำเอา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้านมาปรับใช้ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)…

Read More

Exclusive interview:
“อายิโนะโมะโต๊ะ” ย้ำเจตนารมณ์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
โดย : นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

นายศรชัย กุสันใจกรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่งยืน” และหนึ่งในนั้นคือบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกอย่าง “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่ในวันนี้ได้ปักหมุดเป้าหมายและสานต่อเจตนารมณ์ในเรื่อง “การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” โดยมุ่งเน้นทั้งในด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้…

Read More