คุณบุรินทร์ ลาดล่าย
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พราว คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สาสน์ผู้บริหาร

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในวงการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ตนมองว่าในทุกพยัญชนะของบรรทัดหนังสือคือการเรียนรู้ ทุกรูปประโยคในแต่ละย่อหน้าคือการออมทรัพย์ประสบการณ์ และในทุกหน้ากระดาษของหนังสือคือโอกาสในการก้าวเดินไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอก่อเกิดเป็นพลังและความท้าทายที่ปลุกปั้นให้ตนและทีมงานได้ก้าวเดินไปยังกา รส่วนหนึ่งสำหรับการผลิต สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์

ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายสำนักต้องชะลอและปิดกิจการลง ซึ่งการเลือกอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นอนาคตสำหรับการก้าวเดิน หลากหลายท่านอาจจะมองว่ายากแต่เรามองว่านี่คือ “โอกาส” ภายใต้คำว่าโอกาสเราต้องชูจุดยืนที่แข็งแกร่งในเรื่องเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เราจึงนำเสนอประเด็น “CSR สังคม/สิ่งแวดล้อม/นวัตกรรม” เป็นแก่นหลักของจัดทำนิตยสาร “Green Life Plus”

รูปแบบการสื่อสารเป็นนิตยสารแบบ Free Copy ใช้กลยุทธ์การแจกแบบ Hand On Hand เพื่อให้ “เข้าถึง” ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยด้วยความเรียบง่าย อ่านสบาย รูปแบบการจัดวางสวยงาม “เข้าใจ” เลือกใช้กระดาษคุณภาพสูงในการพิมพ์ ผู้รับรู้สึกได้เมื่อได้สัมผัสหนังสือ “Green Life Plus” “จะเข้าไปครองใจ”ประชาชนทุกคนให้รู้สึกรัก หวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของบริบทโดยรอบของโลกที่กำลังเสื่อมโท รมอันมีสาเหตุมาจากมนุษย์ อย่างไรก็ดีนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ ในขณะนี้เรากำลังพัฒนาเนื้อหาทั้งหมดของนิตยสารให้ขึ้นไปอยู่ในรูปแบบออ นไลน์อย่างเต็มตัวที่ www.greenlifeplusmag.com

ความยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงมิติของเศรษฐกิจ แต่ต้องอาศัยปัจจัยร่วมอย่างสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางที่เรานำเสนอนอกจากเป็นประโยชน์แบบองค์รวม เราพร้อมโฟกัสและเป็นส่วนหนึ่งของทุกการก้าวเดินในแง่มุมของการพัฒนาปร ะเทศอย่างภาคภูมิใจ เพราะเราเชื่อเสมอว่า “ทุกเส้นทางของชีวิต เราไม่สามารถเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบได้หากไร้ซึ่งบุพการีและองค์กรพันธมิตร ฉะนั้นการปลูกสร้างความสัมพันธ์ดี กตัญญูกตเวที รวมทั้งซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นรากแก้วที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างมั่นคง “No Network No Success”

คุณบุรินทร์ ลาดล่าย
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พราว คอร์เปอเรชั่น จำกัด