BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยงานกองสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,000 บาท ให้กับหน่วยงานกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พ.อ.หญิง ปริศนา พานิชกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีเวชกรรม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *