พร้อมแล้ว! งาน “International Engineering Expo 2024” เพื่อวิศวกรอย่างแท้จริง มัดรวม “เทคโนโลยี –เวทีการค้า – สัมมนาวิชาการ” ไว้ในงานเดียว


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผนึก เอ็น.ซี.ซี. จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 หรือ International Engineering Expo 2024 ครบรวม “เทคโนโลยี – เวทีการค้า – สัมมนาวิชาการ” ไว้ในงานเดียว พบเทคโนโลยี โซลูชั่นตอบโจทย์งานวิศวกรรม เวทีการค้าประจำปี ร่วมอัพเดทเทรนด์โลก และสัมมนาวิชาการกว่า 72 หัวข้อ ต่อยอดองค์ความรู้วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงาน International Engineering Expo 2024 เผยความร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อยกระดับการจัดงานสู่เวทีระดับนานาชาติ ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านสัมมนาวิชาการ ที่ทาง วสท. ดำเนินการจัดต่อเนื่อง เป็นงานประจำปีของชาววิศวกรทุกสาขา เพื่อพบปะ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ รองรับความก้าวหน้างานวิศกรรมระดับโลก

ส่วนงานแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมปีนี้จะเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยแบ่งโซนเทคโนโลยีออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1. ด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2. ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันวิศวกรรม IoT SI และ AI 3. ด้านการป้องกันภัยและรักษาความปลอดภัย 4. กลุ่มโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานทางเลือก พลังงานแสดงอาทิตย์ รถพลังงานไฟฟ้า 5.ระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้า การส่งไฟฟ้ากำลัง 6. หุ่นยนต์ และ 7. เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

ด้านงานสัมมนาวิชาการ ปีนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจถึง 72 หัวข้อ ครอบคลุมทุกสาขางานวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนประสิทธิภาพความยั่งยืนทางวิศวกรรม” อาทิ ด้านนวัตกรรม ในเรื่องของงานก่อสร้างอุโมงค์ผาเสด็จ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ / แนวทางการพัฒนา มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนงานวิศวกรรมสู่ความยั่งยืน / สายไฟฟ้าใต้ดินในระบบส่งและระบบจำหน่าย เป็นต้น ด้านกฎหมาย จะพูดคุยถึงมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ / การอัปเดตกฎหมายและมาตรฐานใหม่ในการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ด้านการสร้างมาตรฐาน ในหัวเรื่องการยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบและงานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย / การพัฒนาทักษะการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคาร / มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฯ ในบริเวณอันตราย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อแนวทางการก้าวสู่วิศวกรระดับวิชาชีพป้องกันอัคคีภัย / การสัมมนาด้านพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมจาก MEA ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนานอกจากจะได้อัพเดตความรู้ใหม่ในแวดวงวิศวกรรมแล้ว จะได้รับใบประกาศวุฒิบัตรและคะแนนสะสม PDU ด้วย

ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นงานสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน เป็นเวทีนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมวิศวกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการใน

ประเทศกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน ผู้ประกอบการสามารถสัมผัสและเปรียบเทียบเทคโนโลยีจากหลายแบรนด์ชั้นนำ รวมทั้งสามารถทดลองใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ปัจจุบันเทรนด์โลกได้ให้ความสำคัญกับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลและแนวทางการนำวัสดุเหล่านี้ไปใช้ในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ สสปน. เล็งเห็นงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อันเกิดจากการใช้จ่ายของนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน ครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหารและบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

คุณสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผยความร่วมมือในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการรวมความแข็งแกร่งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในด้านองค์ความรู้ Content ทั้งหมดในทุกสาขาวิศวกรรม กับความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับการจัดงานให้เป็นงานระดับนานาชาติ

นับเป็นงานที่มีส่วนในการสนันสนุนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของไทย ทั้งในการสร้างโครงการขนาดใหญ่ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน อุโมงค์ โรงไฟฟ้า) ไปถึงโครงการขนาดย่อมที่ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของเราดีขึ้น (เช่น บ้าน อาคาร) ซึ่งทั้งหมดมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้เข้าชมงานจะมีทั้งกลุ่มวิศวกรทุกสาขา ฝ่ายจัดซื้อ Sourcing ผู้บริหารที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ หรือมีแผนกเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง ของบริษัทวิศวกรรมด้านต่างๆ บริษัทผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น มีการเปิดบูธแสดงเทคโนโลยี – นวัตกรรมกว่า 150 บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม เช่น การจัดการความเสี่ยง วัสดุโครงสร้างที่สร้างคาร์บอนต่ำ ระบบที่ช่วยควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคาร AI สำหรับงานวิศวกรรม เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาทักษะสำหรับวิศวกรแห่งอนาคต ผ่านการแข่งขัน Battle Robot สนามประชันทักษะทางวิศวกรรม ซึ่งรวมระบบดิจิตอล แมคคานิกส์ และเทคโนโลยีระบบพลังงาน เข้าด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / การแข่งขันเขียนโปรแกรม Construction Cost Estimation Using BIM Contest เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดย วสท. จัดขึ้นร่วมกับคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายและประกาศผลในระหว่างงาน

ความพิเศษในปีนี้ ยังมีกิจกรรม Business Matching ในรูปแบบการนัดหมายเจรจาทางธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทวิศวกรรมด้านต่างๆ บริษัทผู้รับเหมาโครงการ รวมถึงผู้ซื้อจากประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย ตลอดทั้ง 3 วัน คาดผู้เข้าชมงานทั้งจากในและต่างประเทศ กว่า 30,000 คน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวิศวกรรมเมือง และระบบขนส่งมวลชน” โดยนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2567 หรือ International Engineering Expo 2024 จัดพร้อมกับงาน ASEAN TOOLS EXPO งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง งานเดียวที่ตอบโจทย์ทุกงานช่าง เพื่อให้วิศวกรที่เข้าชมงานและเลือกซื้อทั้งที่เป็นการสั่งซื้อในระดับองค์กร และการซื้อปลีกทั่วไป จัดระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *