การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ นางสุพัสตรา จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานธนานุเคราะห์ พร้อมด้วยนายอดิศร นุชดำรงค์ กรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ กรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และฝ่ายตรวจสอบภายใน การเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้านครหลวง ร่วมให้การต้อนรับ ณ การไฟฟ้านครหลวง


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *