ด้วยน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙


ด้วยน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แก้ปัญหาน้ำท่วมฤดูน้ำหลากและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยใช้พื้นที่ส่วนพระองค์ “ทุ่งมะขามหย่อง” ดินแดนยุทธหัตถีของวีรสตรีไทย สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นแก้มลิง พักน้ำเหนือหลาก แก้ภัยแล้ง เมื่อน้ำลดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก… เป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมโครงการหนึ่ง และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขป้องกันหรือช่วยบรรเทาปัญหา จากการไหลบ่าของน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร โดยหาทางกักเก็บน้ำไว้ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

….ในปีที่ผ่านมานี้ก็มีภัยพิบัติต่างๆ จะยกเฉพาะเรื่องน้ำท่วมที่ทำความเดือดร้อนในภาคกลาง ในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติไม่มีใครต้องการให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นนี้ แต่เราจะต้องเรียนรู้ เราต้องใช้ภัยธรรมชาตินั้น เป็นครูที่จะสอนเรา และความเสียหายที่เกิดขึ้นในคราวนี้จำนวนเป็นพันล้าน จะต้องช่วยผู้ประสบภัยนั้นทำมาหากินได้ต่อไป เช่น ผู้ที่เป็นเกษตรกรจะต้องแจกพันธุ์พืชให้เขาปลูกได้ต่อไป การใช้จ่ายนั้นมากมายเพราะว่าแม้เพียงการสูบน้ำหรือการทำให้น้ำในคลองไหลคล่องตัวนั้น ก็ต้องใช้งบประมาณมากทั้งต้องเสียค่าพันธุ์พืชทดแทนด้วย ทั้งต้องนำน้ำนั้นลงทะเล เมื่อน้ำแห้งแล้วจะปลูกพันธุ์ต่างๆ ก็ต้องมีน้ำอีกน้ำนี้เอามาจากไหน เพราะว่า ทิ้งทะเลไปหมดแล้ว ฉะนั้นถ้าสามารถจะเก็บกักน้ำที่เททิ้งลงไปในทะเลเอาไว้ได้เพื่อทำการเพาะปลูกในเวลาฝนหยุดแล้ว ก็จะเป็นการดีเพราะแทนที่จะต้องเดือดร้อนในการที่ไร่นาไม่มีน้ำก็สามารถที่จะทำการเพราะปลูกทดแทนที่ได้ปลูกไว้และเสียหายไป… ฉะนั้นข้อแรกที่ควรพิจารณาคือหาทางเก็บน้ำไว้เพื่อเพราะปลูกทดแทนส่วนที่เสียไปแต่นอกจากนี้เราควรพิจารณาว่า ถ้าสามารถที่จะเก็บน้ำที่ลงมาท่วมเอาไว้ได้ สำหรับให้เป็นน้ำที่ให้คุณที่ช่วยให้มีรายได้ ก็จะเป็นการดีเป็นทวีคูณ ที่พูดมานี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากเราทำโครงการได้ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อน จะกลับเป็นวีธีที่จะเพิ่มพูนการผลิตได้ด้วยซ้ำ ฉะนั้นการที่จะทำโครงการเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายในการท่วมนั้นและเพิ่มพูนผลิตผลในหน้าแล้ง ก็ได้ผลสองเท่าตัวคือ…ไม่ต้องใช้เงินแก้ไขหรือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ซึ่งจะได้ให้ประชาชนทำกินได้เพิ่มพูนขึ้นไปเกือบสองเท่า ฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถที่จะทำโครงการอะไรในทำนองนี้ ก็จะไม่ใช่เพียงเป็นการประหยัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตของประเทศชาติขึ้นไปอีกด้วย อันนี้เป็นตัวอย่าง…

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยหลักคิดที่รอบคอบระมัดระวัง และได้ทดลองปฏิบัติ ณ ทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ตั้ง พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ และได้ใช้เป็นแก้มลิงตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการกู้ชาติอีกแบบหนึ่ง แต่เป็น “การกู้ชาติทางเศรษฐกิจ” อีกวาระหนึ่ง

เรื่องโดย นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *