14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกวันสำคัญสำหรับทรัพยากรธรรมชาติไทย


ข้อมูลจาก ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวถึง วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า “สังคมส่วนใหญ่รับรู้และตระหนักดีว่าป่าไม้มีประโยชน์ต่อคนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม ป่าไม้เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร เชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร นอกจากนี้ ป่าไม้ยังช่วยรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยบรรเทาภัยธรรมชาติ ไม่ว่าน้ำหลากและดินถล่ม ส่วนป่าชายเลนนั้นช่วยลดผลกระทบจากคลื่นสึนามิ 

ไม่กี่ปีมานี้  ทรัพยากรป่าไม้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดกลับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงมีการริเริ่มกลไกการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม หรือเรียกว่า เรดด์พลัส (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation: REDD+) โดยประเทศที่พัฒนาแล้วในฐานะผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่  จะสนับสนุนเงินทุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าร่วมกลไกเรดด์พลัสตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็คือปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้ จากกิจกรรมลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน 

ปัจจุบัน ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และมีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในหลายประเทศ ภายใต้กลไกเรดด์พลัส ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่จะทำให้เกิดการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยมีกระบวนการปกป้องผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนที่พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในการดำรงชีวิต

ในโอกาสวันที่ 14 มกราคม ได้เวียนมาถึง ในแต่ละปีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงสถานศึกษา จึงได้ร่วมกันสื่อสารแก่สังคมและคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ และร่วมมือกันการดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *