‘อลงกรณ์’ หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรีพัฒนาท่าเทียบเรือ ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม


วันนี้ (29 ม.ค.) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน คลองบางอินทร์ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี นายสมพงษ์ เพชรนาค ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาของชาวประมงในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านคลองบางอินทร์ พื้นที่หมู่ที่ 8 ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้ให้คำแนะนำกับชาวประมงพื้นบ้านในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งออกทั้งในและต่างประเทศให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป.


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *