การเคหะแห่งชาติฉลองครบรอบ 49 ปี จัดนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย งานวิชาการการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการสำคัญภายใต้นโยบายของรัฐบาลทางเว็บไซต์ www.nha49th.com หัวข้อ “การบูรณาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี การเคหะแห่งชาติ เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสัมมนา “นำเสนอผลงานเชิงวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย” จากภาควิชาเคหการ คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. ส่วนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการทำงานที่อยู่อาศัยและจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในอนาคต” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องจำกัดผู้เข้าร่วมงาน การเคหะแห่งชาติจึงจะบันทึกเทปกิจกรรมทั้งสองส่วนนี้เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านทางนิทรรศการออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจได้รับชม และส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการออนไลน์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ อาทิ วิดีทัศน์เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติด้วยการนำหลัก BCG Model (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และนวัตกรรมไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคต” โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ นิทรรศการผลการดำเนินงาน 49 ปี การเคหะแห่งชาติ และวิดีทัศน์งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี หัวข้อ “การบูรณาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสังคมไทยยั่งยืน” ได้ทางเว็บไซต์ www.nha49th.com ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 และลุ้นรับของที่ระลึก (จำนวนจำกัด 100 ชิ้น)


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *