เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยสนับสนุนจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและครอบครัวผ่านทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม


เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนการจัดซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในโอกาสนี้  ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายยุทธนา เอื้ออัมพร (ที่1 จากซ้าย) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนและครอบครัวแก่ นางศีลตา รังสิกรรพุม (ที่2 จากขวา) ผู้จัดการมูลนิธิฯ พิธีมอบจัดขึ้นที่บ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี ที่ครอบครัวยากจน แตกแยก ติดยาเสพติด ติดคุก หรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับผู้สูงอายุผ่านบ้านสมวัยของมูลนิธิฯเพื่อให้ได้รับการดูแลในเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ พัฒนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านควบคู่ไปกับการฟื้นฟู พัฒนาครอบครัวที่ประสบปัญหา ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน 350 คน

 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 127 ปีในประเทศไทย   ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *