“เกษตรฯ.”หารือสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง


วันนี้ (10 ก.พ. 65) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติได้รับเชิญจากนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าเยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 Bangkok Design Week 2022 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง โดยภายในงานมี การจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึงอาหารในมิติของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายที่เชื่อมโยงกับความหลากลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ในชื่อ “ภูมิดี…อยู่ดี” นิทรรศการออกแบบไอเดีย ภายใต้โจทย์ “แพ็คลงกล่อง – ส่งไปรษณีย์ รับมือโลก ยุคที่ทุกสิ่งต้องเดลิเวอรี่ได้” โครงการพัฒนาสินค้าที่ออแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล และผลิตภัณฑ์พลาสติดต้นแบบ 9 ชิ้นที่ตอบสนองแนวคิดเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต

อีกทั้งการจัดแสดงผลงาน Seatscape & Beyond by One Bangkok การออกแบบที่นั่งสาธารณะ ผ่านผลงานอินสตอลเลชั่น เพื่อชวนหาคำตอบว่า “เราจะนั่งในที่สาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด ?” CO With Garden By CEA x Kernel Design ต้นแบบพื้นที่สีเขียวในยุคโควิดที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนเมืองในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในบริเวณลานจัตุรัสด้านหน้าไปรษณย์กลาง งานแฟร์ที่รวมเหล่านักสร้างสรรค์เจ้าของ Creative IP (ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์) ทั้งคาแรกเตอร์ดีไซเนอร์ แบรนด์ดีไซเนอร์ นักวาดภาพประกอบ นักวาดการ์ตูน ตลอดจนนักสร้างสรรค์ Art Toy ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย ท่าน้ำภาณุรังษี และงานออกแบบแสง The Wall 2022 by LIGHTING DESIGNERS THAILAND บริเวณ คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อค้นหาวิธีออกแบบแสงสว่างที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและผู้คนโดยนายอลงกรณ์ได้หารือกับนายอภิสิทธิ์ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรตามนโยบายเกษตรมูลค่าสูงระหว่างกระทรวงเกษตรฯ.กับผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ.เพื่อเสนอต่อดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.ต่อไปด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *