การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเผยกลยุทธ์เดินหน้าองค์กรสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสู่เป้าหมายดิจิทัลยูทิลิตี้


นายปราโมทย์  สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายดิจิทัลยูทิลิตี้ ใช้เทคโนโลยี ADMS จากชไนเดอร์  อิเล็คทริค ช่วยในการสนับสนุนให้บริการทางด้านพลังงานไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ใน 74 จังหวัด ทั่วประเทศ ไม่รวม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำหน้า ที่ช่วยในการบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในเรื่องการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์อีกด้วย

นายปราโมทย์  สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยว่า เรามีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการให้บริการทางด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดิจิทัลยูทิลิตี้ในแต่ละด้าน เทคโนโลยี Smart Grid ADMS หรือ Advanced Distribution Management System นับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง Smart Grid ADMS จะเป็นระบบหลักสำหรับสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา ที่จะมาช่วยเติมเต็มในการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากเรามีแหล่งพลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบค่อนข้างมาก ตามนโยบายภาครัฐ และรวมถึงการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงาน และโซลาร์ลูฟท็อป ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงานที่จะใช้งานระบบ Smart Grid ADMS ในช่วงต้นปี 2567 ดังนั้น ช่วงนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้ติดตั้ง ผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถนำมาใช้บริหารโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตได้ ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ซึ่งสาระสำคัญคือ การพยายามลดการปลดปล่อยของก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ที่จะนำไปสู่การเป็นตลาดไฟฟ้าเสรีในอนาคต ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับ สภาวการณ์ปัจจุบัน และ สามารถที่จะขยับขยาย ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้รองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

นายมงคล ตั้งศิริวิช รองประธานฝ่ายธุรกิจพลังงาน ดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ ประเทศไทย ลาวและเมียนมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเผยว่า “กิจการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าในหลายประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความน่าเชื่อถือ และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง การนำแหล่งพลังงานทดแทนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ ตลอดจนปัญหาสภาพอากาศ

EcoStruxure™ ADMS ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือมาตรฐานของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมชั้นนำได้ให้การยกย่องโซลูชันของเราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกริด รวมถึงการบริหารจัดการแหล่งพลังงานแบบกระจาย (Distributed Energy Resource: DER) และอื่นๆโดยโซลูชั่น EcoStruxure™ ADMS เป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารจัดการการดำเนินงาน (OT) และระบบบริหารจัดการข้อมูล (IT) และถือเป็นกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับการเป็นสาธารณูปโภคในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์”

โซลูชั่น EcoStruxure™ ADMS จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการกริดได้ดียิ่งขึ้น ครอบคลุมถึงเรื่องการตรวจสอบ การวิเคราะห์ ควบคุม การเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน การรวมระบบบริหารการกระจาย (DMS) ระบบบจัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และระบบควบคุมและประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์ หรือ SCADA ไว้ในโซลูชันเดียว โดยจะช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากสมาร์ทกริด หรือโครงข่ายอัจฉริยะที่ก้าวหน้า นับว่าเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถไปสู่เป้าหมายในการเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ได้อย่างราบรื่น และยังช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งชาติในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EcoStruxure™ ADMS https://www.se.com/th/th/work/solutions/for-business/electric-utilities/advanced-distribution-management-system-adms/


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *