PAP เผยผลประกอบการปี 64 เติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 554.69 ลบ.เติบโต 173.22% จากปีก่อน เตรียมประกาศจ่ายปันผล 0.84 บาท/หุ้น


บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีกำไรสุทธิ 554.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เตรียม ขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลหุ้นละ 0.84 บาท

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 9,613.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,313.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.69 โดยมีกำไรสุทธิ 554.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173.22 ล้านบาท โดยภาพรวมของการดำเนินธุรกิจยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาเหล็กที่ยังคงสูงและคาดการณ์ว่าทิศทางของบริษัทฯ ในช่วงหลังจากนี้  จะยังคงเติบโตดีขึ้น สอดรับนโยบายของทางภาครัฐที่เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฟื้นตัวของภาคส่งออกและภาคบริการ ที่จำเป็น                  ต้องใช้เหล็กในภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กและแนวโน้มความต้องการของเหล็กที่ยังคงขยายตัวสูงขึ้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยมีการปรับปรุงแผนการผลิตและขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ได้ทันต่อความต้องการ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  ในการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน และเตรียมพร้อมบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

อีกทั้งในปีนี้ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาครบรอบ 50 ปี จึงมีการเตรียมแผนงานด้าน ESG อย่างครบทุกมิติ เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า“Your Partner for Total Solutions.”

จากผลการดำเนินงานของปี 2564 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.84 โดยมีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *