ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทยจับมือพันธมิตร ประกาศความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 3


บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้     แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย จับมือพันธมิตรกรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ประกาศความสำเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2564 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 6,000 คน ด้วยการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียน และน้องๆ นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ

          นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Growing for Good หรือการเติบโตอย่างยั่งยืน’ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพราะ ‘น้ำ’ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำพันธสัญญาของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า ‘มิซุ โตะ อิคิรุ’ หรือ ‘การอยู่ร่วมกับน้ำ’ มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้น้องๆ นักเรียนอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน”

          ด้าน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนสำนึกรักทรัพยากรน้ำว่า “เยาวชนเป็นอนาคตของชาติและมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดูแลทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ปี 2564 ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการดูแลทรัพยากรน้ำ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ให้แก่เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าให้ร่วมกันดูแล ปกป้อง และอนุรักษ์สายน้ำสืบไป”

          ทั้งนี้ โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปี 2564 ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 260 โรงเรียน ใน 5 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และปทุมธานี ซึ่งสามารถส่งมอบองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทยรวมทั้งสิ้น 6,065 คน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยสรุปความสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ นักเรียน 1,722 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ, นักเรียนกว่า 362 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ, คุณครู 228 ท่าน ผ่านการอบรมเรื่องบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกับกระบวนการสอน, 144 โรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน ซึ่งมี 30 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อนำไปดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนต่อไป, 19 โรงเรียน เข้าประกวดคลิปเล่าเรื่องหัวข้อ “หนูน้อยนักเล่า เรารักษ์น้ำ” และผลงานกว่า 2,411 ภาพ จากน้องๆ นักเรียนใน 78 โรงเรียน เข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำที่รักษ์” โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมจะได้รับเงินสนับสนุน ทุนการศึกษา โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน ก่อนขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป

นางสาวเกศรา ศิริจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงโครงการ “Thuathong Power Kids ผู้พิชิตแห่งสายน้ำ” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน ว่า “ดิฉันรู้สึกภูมิใจและขอบคุณ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โครงการ ‘Thuathong Power Kids ผู้พิชิตแห่งสายน้ำ’ มีแนวคิดจากความต้องการปลุกศักยภาพของนักเรียน โดยเปรียบนักเรียนเป็นผู้มีพลังพิเศษในนามของ ‘Thuathong Power Kids’ เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถของตัวเองในการดูแลทรัพยากรน้ำ ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่คุณครูและเด็กๆ ช่วยกันคิด อาทิ การลดใช้สารเคมีในโรงเรียนที่จะมีผลกระทบกับแหล่งน้ำ การแสดงละครเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน โรงเรียนวัดถั่วทองจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปต่อยอดจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ นักเรียนต่อไป”

          ส่วนเด็กหญิงมณินทร มุ่งไฝ่ดี ตัวแทนจากโรงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำที่รักษ์”กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางโครงการฯ ที่ให้โอกาสหนูได้แสดงฝีมือ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดชื่อว่า ‘เสน่ห์ของน้ำ’ เป็นการเปรียบเทียบสายน้ำใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีขยะ มีแต่คนใช้ประโยชน์ กับอีกด้านที่มีแต่ขยะ สิ่งมีชีวิตล้มตาย ไม่มีคนใช้ประโยชน์ เพื่อเล่าถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะตามมา ถ้าหากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษาสายน้ำ ซึ่งหนูอยากจะฝากบอกเพื่อนๆ ว่าน้ำเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตมากๆ เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษา เพื่อให้น้ำอยู่คู่กับเราไปนานๆ”

          “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าและมุ่งมั่นในการผลักดันให้โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” เข้าถึงโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนไทยเติบโตเป็น ‘พลเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ แนวคิด และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นางสาวเพียงจิต กล่าวทิ้งท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *