การเคหะแห่งชาติเปิดตัว “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) ที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาวสำหรับผู้สูงวัยได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีเปิด “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ ที่ตั้งโครงการ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทย มีประมาณ 12.24 ล้านคน (สถิติเมื่อเดือนธันวาคม 2564 : กรมกิจการผู้สูงอายุ) หรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 66 ล้านคน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ จึงมอบหมาย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภารกิจกระทรวง พม. ให้ครอบคลุมทุกมิติ

การเคหะแห่งชาติจึงได้พัฒนาอาคารต้นแบบ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) เป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอาชีพ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต้นแบบ “บ้านเคหะสุขเกษม” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมองค์ประกอบชุมชนที่ครบครัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะรวมทั้งสิ้น 4,089 หน่วย ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 225 หน่วย ระยะที่ 2 จำนวน 673 หน่วย ระยะที่ 3 จำนวน 988 หน่วย และระยะที่ 4 จำนวน 2,203 หน่วย

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม ถูกออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 126.5 ไร่ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบที่พักอาศัยมีลักษณะเป็นอาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร ภายในโครงการประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ และพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้อยู่อาศัย ประกอบด้วยศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส ฯ พื้นที่สันทนาการและพื้นที่ออกกำลังกายคลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น ด้วยค่าเช่าประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษม มีดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
  1. สุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัย
    ในโครงการ 3. มีรายได้อย่างน้อย 18,000 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้เกษียณอาจเป็นรายได้โดยตรง
    ของผู้เกษียณ เช่น เงินบำนาญ เงินพิเศษ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลาน 4. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด และ 5. ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นอันดับแรก) ผู้สนใจสามารถ
    จองผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://rent.nha.co.th/sukkasem ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม เป็นโครงการที่เตรียมไว้รองรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการ เช่น ทหาร ตำรวจ และครู ที่ในขณะทำงานอยู่ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ได้พักอาศัยอยู่บ้านพักสวัสดิการมาตลอดระยะเวลาการทำงาน เมื่อมีอายุถึง 55 ปี ก็สามารถ
จองโครงการบ้านเคหะสุขเกษมได้ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็สามารถอยู่ที่นี่ในระยะยาวไปจนถึง
บั้นปลายชีวิตได้เลย พอเกษียณก็เก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น

ซึ่งการเคหะแห่งชาติตั้งใจออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ลดคุณค่าของตนเองแม้อยู่ในอายุที่สูงวัย อีกทั้งองค์ประกอบภายในชุมชนที่ครบครัน จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุขแท้จริง”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *