ซีพี ออลล์ มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ผู้นำรุ่นใหม่ Mister & Miss Good Governanceตอกย้ำองค์กรสู่ความยั่งยืน


บมจ.ซีพี ออลล์ โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ “ยุทธศาสตร์ด้าน CG ปี 2565”  แก่ Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กร โดยใช้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เป็นแนวทาง และมุ่งเน้นให้พนักงานรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 แต่ละหน่วยงาน รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ ร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน ผ่านระบบ Microsoft team เพื่อเว้นระยะห่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

โดยนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมมอบนโยบาย ทิศทางในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้าน Corporate Governance ปี 2565  ว่า  ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ทุกคนยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   ซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์   

“พลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจธรรมาภิบาล ร่วมคิดร่วมทำ เป็นตัวอย่างที่ดี  พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล อยู่คู่สังคมไทย เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”  นางสาวลาวัณย์ 

ภายในงานตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 ยังได้รับฟังนโยบายจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  ที่กล่าวในงาน CP Ambassador ต่อด้วยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ ที่ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) เพื่อให้ตัวแทนฯ รุ่นที่ 2 ได้นำไปดำเนินงานในหน่วยงานต่อไป  และในช่วงท้ายตัวแทน Mister & Miss Good Governance ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากแผนการดำเนินงานการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนงาน แก่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ และผู้นำรุ่นใหม่ได้ทราบ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *