ทิพยประกันภัยร่วมส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ ในงาน Asia-Pacific Regional Commemoration of International Women’s Day 2022 (IWD 2022)“Equality Today for a Sustainable Tomorrow”


   ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณ จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนาริโอ จำกัด และหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ร่วมงาน Asia-Pacific Regional Commemoration of International Women’s Day 2022 (IWD 2022) “Equality Today for a Sustainable Tomorrow”  ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม UN Conference Centre, ESCAP Hall, ถนนราชดำเนิน

โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการร่วมรณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาคความเท่าเทียมระหว่างเพศ รณรงค์ต่อต้านและยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อผู้หญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) มาโดยตลอด เพื่อให้การอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม เป็นไปอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกัน ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมที่จะทำให้เศรษฐกิจและสังคมสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *