กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกทัพจับมือเหล่าวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนบ่มเพาะผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ยั่งยืน


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ บริษัทโกโกอา มหาวิทยาศรีปทุม และองค์การสะพานปลา
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดตัวหลักสูตร CFBEP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสวิสโซเทล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน” โดยร่วมกับ บริษัท โกโกอา จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษาบริษัท โกโกอา จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และองค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าวัฒนธรรม และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน (Culture Family Business Entrepreneur Program)  และในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่ให้ผู้ชมที่สนใจได้รับชม ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ กว่า 180 คน มีผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม กว่า 100 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาสินค้า และแข่งขันการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าไทยซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร  โดยมีตัวแทนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

การลงนามบันทึกครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สินค้าวัฒนธรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *