ลงนามความร่วมมือ สพภ. (BEDO) กับ มรภ.ศรีสะเกษ


ดร. วิจารย์ สิมาฉายา เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.BEDO) และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สพภ. โดย ผอ. สุวรรณา เตียรถ์สกุล กับ มรภ.ศรีสะเกษ โดย รก.อธิการบดี รศ.ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยข้อตกลงความร่วมมือ มีเป้าหมายการพัฒนาทางด้านวิชาการและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการใช้ประโยชน์และควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน กิจกรรม ปี 2565 ได้แก่ เชื่อมโยงข้อมูล ขยายผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงโปรตีน พัฒนาผลิตภัณฑ์หอมแดง รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกพื้นที่อนุรักษ์


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *