“โครงการโรงเรียนไร้ถัง” โมเดลจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุนของซีพี ออลล์ขึ้นแท่นรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คุณครูสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนโรงเรียนฯ เข้ารับโล่รางวัลค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการโรงเรียนไร้ถังจากศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

โดยโครงการโรงเรียนไร้ถัง ภายใต้โมเดลต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการสานอนาตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์  ที่สามารถร่วมกันปั้นโมเดลจัดการขยะในโรงเรียนจาก 15 ตัน เหลือ 2 กก.ต่อเดือน ถือเป็นโครงการปลูกฝังเยาวชน-ชุมชน ร่วมกันลดปริมาณขยะ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างสำเร็จเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน และยั่งยืนทั้งนี้  ซีพี ออลล์ ภายใต้นโยบาย 7 GO GREEN มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยายเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชนไร้ถัง ผ่านแนวคิดการจัดการ 3 ขั้นตอนอันได้แก่ 1.ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก(Single use plastics) 2.คัดแยกและจัดการวัสดุออกจากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะมวลรวม จนเข้าสู่สภาวะ “ไร้ถัง” และ 3.การขยายองค์ความรู้พร้อมทั้งต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งดำเนินการไปได้แล้วกว่า 153 โรงเรียนในปัจจุบัน และมีเป้าหมายขยายผลเพิ่มเป็น 400 โรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์แก่ บุคคล หน่วยงาน และโครงการที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี 2561 – 2563 รวมทั้งสิ้น 67 รายการ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 ด้านคือ 1.ด้านการเกษตรของชุมชน 2.ด้านการศึกษาของชุมชน 3.ด้านสาธารณสุขของชุมชน 4.ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 6.ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *