UAC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลปี 64 อีก ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น


รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ร่วมด้วยนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อีกในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นี้ และขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 66.76 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ตามมติเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วเมื่อปี 2564 เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต ให้เป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ Circular Economy การสร้าง Sustainable Development ให้กับองค์กร ณ อาคารทีพีแอนด์ที เมื่อเร็วๆ นี้


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *