“การเคหะแห่งชาติ” เปิดให้ผู้ลงทะเบียนทำสัญญาโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 นี้ มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง คิดค่าเช่าเพียง 1,900-2,200 บาท/เดือน


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

การเคหะแห่งชาติ มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่า พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,243 หน่วย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 196 หน่วย กาญจนบุรี 79 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย นครสวรรค์ 196 หน่วย และลำปาง 229 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 28 และ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง จำนวน 229 หน่วย พร้อมทำสัญญาและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ในอัตราค่าเช่า 1,900 – 2,200 บาท/เดือน เป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร ภายในห้องพักอาศัย ประดอบด้วย 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบ
โดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการเช่าห้องพักอาศัยอาคาร ชั้นที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก และให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณถนนลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ห่างจากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยู่ใกล้สนามบินจังหวัดลำปาง สนามกีฬาเทศบาล นครลำปาง ใกล้แหล่งชุมชนย่านที่อยู่อาศัย และแหล่งจับจ่ายใช้สอยที่สำคัญของจังหวัด

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัดลำปาง โทร. 0 54 81 1182 ถึง 3 และ 08 4387 3957 ภายหลังจากทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที โดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), หลักฐานแสดงรายได้ และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีทำแทน)

“การเคหะแห่งชาติ ดำเนินโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน” นายทวีพงษ์ กล่าว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *