BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์
ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ


นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเตียงไฟฟ้าซึ่งสามารถชั่งน้ำหนัก พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับและเอ็กซ์เรย์ได้  รวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล              บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นพ.วันฉัตร ชินสุวาเทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะแพทย์ พยาบาล ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ ได้ดียิ่งขึ้น

BAM มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ  ด้วยการจัดทำโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดียั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *