เจียไต๋ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบศัตรูพืช
การันตีห้องปฏิบัติการ รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร


นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ขวา)
รับมอบหนังสือรับรองจากจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ซ้าย)

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ผ่านการรับรองมาตรฐาน “ห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร” โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร รับใบประกาศจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีมอบหนังสือยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช ณ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (อ้อมน้อย) จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของเจียไต๋ (อ้อมน้อย) ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมวิชาการเกษตร (DOA) รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช ซึ่งเมล็ดพันธุ์เจียไต๋สามารถตรวจสอบศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ เพื่อประกอบการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปต่างประเทศได้ ภายใต้ขอบข่ายของชนิดพืชและศัตรูพืช ได้แก่ เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง เมล่อน แคนตาลูป และสควอช ชนิดศัตรูพืชที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Acidovorax Citrulli รวมถึงเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริก ชนิดศัตรูพืชที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เชื้อไวรัส Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) และในอนาคตห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืชของเจียไต๋ (อ้อมน้อย) แห่งนี้ จะสามารถเปิดเป็นช่องทางให้บริการการตรวจสอบกับหน่วยงานภายนอกได้

การได้รับรองมาตรฐานครั้งนี้ เป็นผลจากความตั้งใจของเจียไต๋ในการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์และศัตรูพืชให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกของไทยและต่างประเทศ รวมถึงร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์พืชผัก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการเกษตรของไทยให้มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคพืช เพื่อความยั่งยืนของวงการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของเจียไต๋ในการคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *