บมจ ปูนซีเมนต์นครหลวง
ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำบริษัทธรรมาภิบาลต้านทุจริตคอร์รัปชัน


นายมนตรี นิธิกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย ภายใต้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทในการรับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในงาน CAC National Conference 2023 “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” ในการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ต้องผ่านกระบวนการประเมินตนเองที่มีการสอบทานว่าบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดการได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC อย่างต่อเนื่องนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่การ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *