BEDO ปรับโฉมใหม่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้ชื่อ“BIOVALUE”
ตกแต่งทันสมัย มีระบบรองรับการจัดจำหน่าย ตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)  หรือ BEDO จัดงานเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ “ฟ้าใสแกลอรี่” โฉมใหม่ ในชื่อ “BIOVALUE” (ไบโอแวลู) เพื่อสร้างการรับรู้ ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สื่อสารการตลาดที่เข้าใจง่าย เป็นสากล เพื่อแสวงหาโอกาสในการผลักดันผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพสู่ตลาดกระแสหลักในอนาคต ภายใต้หลักการ BEDO Concept  โดยที่ผ่านมา BEDO ได้มีการดำเนินการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนผ่านร้าน “ฟ้าใสแกลอรี่” จำนวน 29 ชุมชน

ดร.วิจารย์  สิมาฉายา  ประธานคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพที่จำหน่ายในร้าน BIOVALUE (ไบโอแวลู) นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลัก BEDO’s Concept 3 ข้อ คือ 1.ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน 2.กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ3.นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลับไปฟื้นฟู ดูแลรักษาแหล่งวัตถุดิบ หรือทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เพื่อให้ทรัพยากรชีวภาพคงอยู่ และนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง จากองค์ประกอบทั้งสามด้านของ BEDO’s Concept ที่กล่าวมา นอกจากผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ คุณค่าจากผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่

ด้านนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่าการ REBRAND ร้าน “ฟ้าใสแกลอรี่” ปรับโฉมใหม่ ในชื่อ BIOVALUE” (ไบโอแวลู) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ต้องการจะพัฒนารูปแบบธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด และการสื่อสารคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์ ผ่านร้าน “BIOVALUE” (ไบโอแวลู) และเครื่องหมายรับรอง B MARK ซึ่งให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นไปตามหลักการ BEDO’s Concept ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพสู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ  โดยมุ่งหวังเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก และสร้างการยอมในผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ปัจจุบันร้าน BIOVALUE (ไบโอแวลู) มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ อาหารและอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย จำนวนกว่า 115 รายการ  

และในการดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพ สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ (Product Champion) BEDO ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ Hair tonic  ที่มีคุณสมบัติบำรุงหนังศีรษะ กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม และทำให้ผมดกดำ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนชีววิถี จังหวัดน่าน 2) ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ อโรม่า ที่มีคุณสมบัติปรับสภาพบรรยากาศ ทำให้ผ่อนคลาย ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก และ3) ผลิตภัณฑ์ น้ำชาผสมเนื้อว่านหางจระเข้ รสน้ำผึ้งมะนาว ตรา VERA GOLD ที่สร้างความสดชื่นและได้ประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ BEDO ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รายการ โดยจัดจำหน่ายภายในร้าน BIOVALUE (ไบโอแวลู) และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้เครือข่ายของ BEDO

สำหรับแผนการดำเนินงานในการบริหาร BIOVALUE (ไบโอแวลู) ในปี 2567 BEDO ได้ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น โดยตลอดจนแสวงหาเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ โดยการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่วนแผนระยะยาว คือ การหาช่องทางจัดจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในระดับชุมชน และระดับธุรกิจ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *