ปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทย สร้างรายได้จากต่างประเทศกว่า 6.21 ล้านล้านบาท


ปี 2565 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดและความไม่แน่นอน เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากฐานข้อมูลการลงทุนต่างประเทศและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย รวม 810 บริษัท พบข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

  • ในภาพรวมปี 2565 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai (บริษัทจดทะเบียนฯ) เปิดเผยข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ 287 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งหมด 810 บริษัท หรือคิดเป็น 35% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนฯ ทั้งหมด
  • ปี 2565 บริษัทจดทะเบียนฯ มีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศสุทธิรวม 8.6 หมื่นล้านบาท ลดลง 21.6% จากปี 2564
  • อาเซียน เป็นภูมิภาคเป้าหมายที่บริษัทจดทะเบียนฯ เข้าไปลงทุนทางตรงมากที่สุด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทางตรงในปี 2565 เท่ากับ 3.8 หมื่นล้านบาท โดยประเทศเวียดนามยังคงครองอันดับหนึ่งที่สามารถดึงดูดบริษัทจดทะเบียนฯ ไปลงทุนมากที่สุด
  • บริษัทจดทะเบียนฯ มีรายได้จากต่างประเทศ 6.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 32% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทจดทะเบียนใน SET มูลค่า 6.18 ล้านล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนใน mai มูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากต่างประเทศสูงสุดในปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากราคาขายน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณขายรวมที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *